News & Event

31st WUNCA at Songkhla Rajabhat University

31st WUNCA at Songkhla Rajabhat University

05.Jun. 2015

First One Systems ร่วมออก Booth งาน WUNCA ครั้งที่ 31 ที่จะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาFirst One Systems ร่วมออก Booth งาน WUNCA ครั้งที่ 31 ที่จะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา


การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 31st WUNCA)
 

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง กิจกรรมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

 

 


LIST