News & Event

เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ สานฝันปันให้น้อง ปีที่ 1 "สร้างห้องสมุด"

เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ สานฝันปันให้น้อง ปีที่ 1 "สร้างห้องสมุด"

05.Jun. 2015

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือและร่วมสมทบทุน สร้างห้องสมุด ให้แก่โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำลูกกา


~~ชื่อโครงการ : เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ สานฝันปันให้น้อง ปีที่ 1 “สร้างห้องสมุด”

หลักการและเหตุผล :

 การพัฒนาบุคลากรถือว่าเป็นพื้นฐานและเป็นหัวใจของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ  โดยให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนนอกจากจะเป็นหัวใจของการพัฒนาแล้วยังเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย หากเด็กและเยาวชนวันนี้ได้รับการพัฒนาอย่างดีและถูกทาง พวกเขาก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพพร้อมที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญต่อไปได้
 การให้การศึกษาถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ดีอีกทางหนึ่ง เพราะความรู้และปัญญาจะทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมได้ และถึงแม้ว่าจะมีหลาย ๆ หน่วยงานที่ได้ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาอยู่บ้างแล้ว แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด และการจัดสรรต่าง ๆ ทำให้โรงเรียน บางโรงเรียน ไม่ได้พัฒนาอย่างมีศักยภาพ เท่าที่เด็กคนหนึ่งจะได้รับ ทั้งที่โรงเรียน ไม่ได้อยู่ห่างไกล แต่ความช่วยเลหือและงบประมาณกลับมาไม่ถึง ทำให้เรายังคงเห็นความขาดแคลนทางด้านการศึกษาอยู่อีกมาก ส่งผลให้การศึกษากับเด็กและเยาวชนยังดำเนินไปในลักษณะ “ตามมีตามเกิด” ด้วยเหตุนี้
  บริษัท จึงได้ร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ  และบุคคลอื่น ๆ ที่มีความคิด ความฝัน และอุดมการณ์ที่อยากจะเห็นสังคมนี้เต็มไปด้วยคนที่ดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เติมเต็มให้แก่กันและกัน จึงได้จัดทำโครงการ “เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ สานฝันปันให้น้อง ” ครั้งที่ 1  ขึ้น เพื่อสร้างห้องสมุด แหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา และเพื่อบ่มเพาะนิสัยการรักการอ่านให้แก่เด็ก
 โดยโครงการนี้เป็นการร่วมกันสร้างและพัฒนาห้องสมุดให้กับเด็ก ๆ โรงเรียน  วัดชัยมังคลาราม จ. ปทุมธานี
พวกเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าหากทุกคนช่วยเหลือกัน ในสังคมนี้ก็จะสวยงามและน่าอยู่ ซึ่งเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา เพื่ออย่างน้อยจะได้ช่วยให้สังคมนี้สวยงามและน่าอยู่มากขึ้น

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อขอรับบริจาคเงินหรือวัสดุสิ่งของ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องสมุด
2. เพื่อขอรับบริจาคหนังสือทั้งที่เป็นหนังสือเก่าและหนังสือใหม่เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียน
3. เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมในกิจกรรมโครงการและเดินทางไปร่วมสร้างห้องสมุดรวมทั้งทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียน ในวันส่งมอบห้องสมุด

เป้าหมายและ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถรวบรวมจำนวนเงินและอุปกรณ์เพียงพอที่จะสร้างและปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียน
2. มีหนังสือเพียงพอที่จะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียน
3. เด็กและเยาวชนมีห้องสมุดสำหรับใช้เป็นแหล่งในการค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้ เพื่อสร้างพื้นฐานการรักการอ่าน และค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเองนอกเหนือจากห้องเรียน

 

พื้นที่ดำเนินการ  : โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม หมู่ที่ 14 บ้าน- ตำบล ลำไทร อำเภอลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-549 2034,โทรสาร 02-905 0223


ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น


ความต้องการของโรงเรียน
1. ปรับปรุงห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดเดิม พื้นที่คับแคบ อากาศร้อน ไม่โปร่ง และ ไม่มีงบประมาณในการจัดหาหนังสือใหม่ ๆ และหนังสือสำหรับเด็ก
2. ต้องการให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุด พร้อมติดตั้ง Internet (ระบบ Internet ทาง สพฐ. ได้ทำการจัดหาให้ โรงเรียนแล้ว) เพื่อให้เด็กนักเรียน สามารถสืบค้น ความรู้ จาก Internet ได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการอ่านหนังสือ


LIST